3D-QSAR studies on caspase-mediated apoptosis activity of phenolic analogues

Yuanqiang Wang, Heng Zhang, Yong Lin, Qi Zhao, Hui Liu, Zhan Zhang, Qingyou Xia, Bo Zhu, Zhihua Lin
January 1, 2011
Learn More
LinkedIn