3D-QSAR Studies on Caspase-mediated Apoptosis Activity of Phenolic Analogs

Yuanqiang Wang, Heng Zhang, Yong Lin, Qi Zhao, Hui Liu, Zhan Zhang, Qingyou Xia, Bo Zhu, Zhihua Lin
January 1, 2011
Learn More LinkedIn Twitter Facebook Email