Model-based Meta-analysis for Quantifying Paclitaxel Dose Response in Cancer Patients

Author(s): Dan Lu, Apurva Joshi, Hanbin Li, Nancy Zhang, M. M. Ren, Christine Yuying Gao, Russell Wada, Jin Jin
Year: May 21, 2014