Synthesis and docking study of 2-phenylaminopyrimidine Abl tyrosine kinase inhibitors

Shuang Lü, Qun Luo, Xiang Hao, Xianchan Li, Liyun Ji, Wei Zheng, Fuyi Wang
December 1, 2011
Learn More
LinkedIn