Studies of H4R antagonists using 3D-QSAR, molecular docking and molecular dynamics

Jing Liu, Yan Li, Hui-Xiao Zhang, Shu-Wei Zhang, Ling Yang
March 1, 2012
Learn More
LinkedIn