Studies of H4R Antagonists Using 3D-QSAR, Molecular Docking, and Molecular Dynamics

Jing Liu, Yan Li, Hui-Xiao Zhang, Shu-Wei Zhang, Ling Yang
March 1, 2012