Structure-based Quantitative Structure-activity Relationship Studies of Checkpoint Kinase 1 Inhibitors

Juan Du, Lili Xi, Beilei Lei, Jing Lu, Jiazhong Li, Huanxiang Liu, Xiaojun Yao
November 30, 2010