Structure-based quantitative structure-activity relationship studies of checkpoint kinase 1 inhibitors

Juan Du, Lili Xi, Beilei Lei, Jing Lu, Jiazhong Li, Huanxiang Liu, Xiaojun Yao
November 30, 2010
Learn More
LinkedIn