QSAR Analyses on Avian Influenza Virus Neuraminidase Inhibitors Using CoMFA, CoMSIA, and HQSAR

Mingyue Zheng, Kunqian Yu, Hong Liu, Xiaomin Luo, Kaixian Chen, Weiliang Zhu, Hualiang Jiang
September 1, 2006
Learn More LinkedIn Twitter Facebook Email