QSAR Analyses on Avian Influenza Virus Neuraminidase Inhibitors Using CoMFA, CoMSIA, and HQSAR

Mingyue Zheng, Kunqian Yu, Hong Liu, Xiaomin Luo, Kaixian Chen, Weiliang Zhu, Hualiang Jiang
September 1, 2006