Predicting the Cross-reactivities of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in ELISA by Regression Analysis and CoMFA Methods

Yan-Feng Zhang, Yi Ma, Zhi-Xian Gao, Shu-Gui Dai
July 1, 2010