Molecular Simulation of a Series of Benzothiazole PI3K α Inhibitors: Probing the Relationship Between Structural Features, Anti-tumor Potency and Selectivity

Jinan Wang, Fangfang Wang, Zhengtao Xiao, Guowen Sheng, Yan Li, Yonghua Wang
July 1, 2012