Molecular simulation of a series of benzothiazole PI3K α inhibitors: probing the relationship between structural features, anti-tumor potency and selectivity

Jinan Wang, Fangfang Wang, Zhengtao Xiao, Guowen Sheng, Yan Li, Yonghua Wang
July 1, 2012
Learn More
LinkedIn