Identification of Novel 5-hydroxy-1H-indole-3-carboxylates with Anti-HBV Activities Based on 3D-QSAR Studies

Hui-fang Chai, Xin-xia Liang, Lin Li, Chun-shen Zhao, Ping Gong, Zhong-jie Liang, Wei-liang Zhu, Hua-liang Jiang, Cheng Luo
August 1, 2011