Identification of novel 5-hydroxy-1H-indole-3-carboxylates with anti-HBV activities based on 3D QSAR studies

Hui-fang Chai, Xin-xia Liang, Lin Li, Chun-shen Zhao, Ping Gong, Zhong-jie Liang, Wei-liang Zhu, Hua-liang Jiang, Cheng Luo
August 1, 2011
Learn More
LinkedIn