Identification of curcumin derivatives as human glyoxalase I inhibitors: A combination of biological evaluation, molecular docking, 3D-QSAR and molecular dynamics simulation studies

Minggui Yuan, Minxian Luoa, Yao Song, Qiu Xu, Xiaofeng Wang, Yi Cao, Xianzhang Bu, Yanliang Ren, Xiaopeng Hu
February 1, 2011
Learn More
LinkedIn