Identification of Curcumin Derivatives as Human Glyoxalase I Inhibitors: A Combination of Biological Evaluation, Molecular Docking, 3D-QSAR and Molecular Dynamics Simulation Studies

Minggui Yuan, Minxian Luoa, Yao Song, Qiu Xu, Xiaofeng Wang, Yi Cao, Xianzhang Bu, Yanliang Ren, Xiaopeng Hu
February 1, 2011
Learn More LinkedIn Twitter Facebook Email