Docking and 3D-QSAR study of Thiourea Analogs as Potent Inhibitors of Influenza Virus Neuraminidase

Jiaying Sun, Shaoxi Cai, Hu Mei, Jian Li, Ning Yan, Yuanqiang Wang
December 1, 2010
Learn More LinkedIn Twitter Facebook Email