CoMFA and molecular docking studies of benzoxazoles and benzothiazoles as CYP450 1A1 inhibitors

Jie Pan, Gen-Yan Ziu, Jin Cheng, Xin-Jie Chen, Xiu-Lian Ju
March 1, 2010
Learn More
LinkedIn