CoMFA and Molecular Docking Studies of Benzoxazoles and Benzothiazoles as CYP450 1A1 Inhibitors

Jie Pan, Gen-Yan Ziu, Jin Cheng, Xin-Jie Chen, Xiu-Lian Ju
March 1, 2010
Learn More LinkedIn Twitter Facebook Email