An Improved Adaptive Genetic Algorithm for Protein-ligand Docking

Ling Kang, Honglin Li, Hualiang Jiang, Xicheng Wang
January 1, 2009