A Discovery of Novel Mycobacterium Tuberculosis Pantothenate Synthetase Inhibitors Based on the Molecular Mechanism of Actinomycin D Inhibition

Yanhui Yang, Peng Gao, Yishuang Liu, Xinyue Ji, Maoluo Gan, Yan Guan, Xueqin Hao, Zhuorong Li, Chunling Xiao
July 1, 2011