A discovery of novel Mycobacterium tuberculosis pantothenate synthetase inhibitors based on the molecular mechanism of actinomycin D inhibition

Yanhui Yang, Peng Gao, Yishuang Liu, Xinyue Ji, Maoluo Gan, Yan Guan, Xueqin Hao, Zhuorong Li, Chunling Xiao
July 1, 2011
Learn More
LinkedIn