3D-QSAR Studies of Insecticidal Anthranilic Diamides as Ryanodine Receptor Activators Using CoMFA, CoMSIA, and DISCOtech

Gen-Yan Ziu, Xiu-Lian Ju, Jin Cheng, Zhi-Qiang Liu
January 1, 2010