3D-QSAR studies of insecticidal anthranilic diamides as ryanodine receptor activators using CoMFA, CoMSIA and DISCOtech.

Gen-Yan Ziu, Xiu-Lian Ju, Jin Cheng, Zhi-Qiang Liu
January 1, 2010
Learn More
LinkedIn