2D- and 3D-QSAR studies on 54 anti-tumor Rubiaceae-type cyclopeptides

He Yan, Xulin Pan, Ninghua Tan, Junting Fan, Guangzhi Zeng, Hongjin Han
September 1, 2009
Learn More
LinkedIn